top of page

Over De Nederlandse Clan Ferguson

William Ferguson* is de grondlegger van de Nederlandse familie Ferguson toen hij zich in 1782 in Amsterdam inschreef.

 

Met het vertrek van zijn kleinzoon Jonathan in 1818 naar Curaçao, begon de reislust van de Nederlandse Fergusons. Jonathan trouwde daar en stichtte een familie. Zijn kleinkinderen werden echter naar Nederland gestuurd voor hun opleiding.

 

Velen van hen vertrokken daarna weer naar het buitenland (voornamelijk Nederlands Indië), maar bleven hun kinderen naar Nederland sturen voor hun opleiding.

 

Al deze kinderen werden bij familie ondergebracht waardoor er een zeer sterkte familieband tussen de Fergusons ontstond.

 

Na WO II veranderde dit, voornamelijk door het ontstaan van Indonesië. Wij bleven vanaf die tijd voornamelijk in Nederland en er was dus geen reden meer om de kinderen bij familie onder te brengen. Hierdoor werden de familiebanden steeds losser en was er bijna geen familiecontact meer.

* I A in de Genealogie van de Nederlandse Familie Ferguson

Van Familieband...

De familieband van de Nederlandse Clan Ferguson

George Ferguson* organiseerde in 1982 een familie bijeenkomst. Hij was al jaren bezig met de Ferguson Genealogie, en wilde graag iedereen ontmoeten De bijeenkomst was een groot succes. Een  groot aantal Fergusons kwamen bij elkaar en het bleek buitengewoon gezellig! Na een tweede bijeenkomst in ’84 bleef het 10 jaar stil.

 

In ’94 nam Theo Ferguson** de genealogie en de Ferguson stamboom over. Toen dit groeide, ontstond de wens om dit veilig te stellen en door te geven. De eerste stappen werden hierin gedaan toen hij lid werd van de Schotse Clan Ferguson Society.

 

Toen in ’93 weer een succesvolle familie bijeenkomst werd georganiseerd, besloot hij, samen met Elsmar Ferguson*** tot de oprichting van de Familie Vereniging als onderdeel van de Schotse Clan, wat in ’94 met het tekenen van de statuten formeel is gemaakt.

 

*VII Q 1

** VII P 1

*** VII V 1

...Tot Familievereniging

De oprichting van de Nederlandse Clan Ferguson

1.  De vereniging heeft ten doel het doen herleven, het in stand houden en het bevorderen van de belangen, gevoelens en banden met de Nederlandse Familie Fergu­son, alsmede het in stand houden en het bevorderen van de belangen, gevoelens en banden met de "Clan Fergus(s)on Society". De vereniging maakt deel uit van de "Clan Fergus(s)on Socie­ty" in Schotland - hierna ook te noemen: ­de Clan -

2.  Zij tracht dit doel te bereiken door een regelmatig weerkerende reünie te houden voor de Nederlandse Familie Ferguson, waardoor tevens de band tussen deze Familie en de Clan tot uiting komt, alsmede door het bijeenbrengen en archiveren van documenten en tradi­ties, welke op deze Familie betrekking hebben en voorts door het in stand houden van de Genealogie van deze Familie. Bovendien tracht zij haar doel te bereiken door het bijeen brengen en het bewaren van documenten en tradities, welke verwant zijn aan de geschiedenis van de Clan en voorts door al datgene te verrichten, dat de hiervoor omschreven doelstelling ten goede kan komen.

Onze Doelstellingen

De doelstellingen van de Nederlandse Clan Ferguson

De oorspronkelijke statuten van de Nederlandse Clan Ferguson zijn op 13 juli 1994 bij Notaris Van der Kooi in Odoorn ingediend.

Onze Statuten

In de oorspronkelijke statuten was in Artikel  9 lid 7 het volgende opgenomen:

"De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen alleen worden bezet door personen, die de naam dragen van of redelijkerwijs kunnen aantonen af te stammen van Fergusson, Ferguson, Fergus of enige variatie daarop."

Helaas waren er in 2006 niet meer genoeg geïnteresseerde leden van de Clan met de naam Ferguson om hieraan te voldoen. Hierdoor moest er een Statuten Wijziging  worden doorgevoerd, zodat het weer mogelijk was om een bestuur te formeren.

Clan Ferguson Statuten 13-07-1994

Clan Ferguson Statuten 01-26-2006

Statuten.jpg

Wordt ook lid van de 

Nederlandse Clan Ferguson

Ben je nog geen lid van de Nederlandse Clan Ferguson maar wil je dit wel worden?

In de statuten kun je lezen wat de voorwaarden zijn van het lidmaatschap.

Vul het formulier in en we nemen contact met je op!

Dank je wel voor je boodschap!

bottom of page